Washes His Disciples' Feet

Jun 2, 2024    Pastor Kathy Otero